5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

Havaiş Konut Yapı Kooperatifi tarafından tarihinde yayınlandı

SINIRLI SORUMLU HAVAİŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU’NDAN 2018 YILI 5. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2018 yılı 5. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemin görüşülüp, gerekli kararların alınması için 16 Haziran 2019 tarihinde pazar günü Fevzi Çakmak Mah. Yayla Caddesi No:39 Arnavutköy İstanbul adresinde saat 09:30’da yapılacaktır.

Toplantı nisabına ulaşılamadığında ise ikinci toplantı aynı gündemle çağrı yapılmaksızın 23 Haziran 2019 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurul’a katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

01-Açılış ve divan başkanlığı teşkili,

02-Saygı duruşu,

03-Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

04-Denetim Kurulu raporunun okunması,

05-Bilanço ve gelir – gider farkı hesabının okunması,

06-Okunan Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu, Denetim Kurulu raporu ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanması

07-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

08-Kooperatifin mevcut ortak ve pay sayısı hakkında bilgi verilmesi, arsa imkanlarına göre yeni ortak kaydedilmesi halinde, yeni ortakların ödeme miktar ve şartlarının belirlenmesi,

09-2019 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, ortakların yapacakları ödemelerin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi ile gecikme halinde uygulanacak gecikme zammının belirlenmesi. Bütçe fasılları arası aktarmalarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10-Kooperatifin amacının gerçekleşmesi için kooperatif arsasının teminat ve ipotek gösterilerek banka ya da finans kurumlarından kredi kullanılması konusunun görüşülmesi, kredi alınmasına karar verilmesi halinde alınacak miktarın ve şartların belirlenmesi, ortakların kullanacağı krediler için kooperatifin garantör olması, kooperatif mülkiyetindeki taşınmazların ipotek edilmesi, teminat gösterilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine,

11-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi,

12-Yerleşim planı hakkında bilgi verilmesi. Ortak alanların değerlendirilmesi konularının görüşülmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması,

13– İnşaat yapım yönteminin görüşülmesi, inşaat konusundaki yetkilerin yönetim kuruluna verilmesi ve bu hususta gerekli kararların alınması,

14– Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, arsa ile ilgili tevhit, terk, terkin, ifraz vs. imar işlemlerinin yapılması, kamuya bedelsiz terklerin yapılması, kooperatif adına geçici müteahhitlik numarası alınması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, toplu yapı yönetim planının hazırlanması ve tapuya tescil edilmesi, kooperatifin ve ortakların ferdileştirilmeleri konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

15- Ana sözleşmenin 42. Maddesinin değiştirilmesi ve karar alınması,

16- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

17- Dilekler ve kapanış.

Not: Mazeretleri nedeniyle Genel Kurul’a iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekalet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin annesi ve babası) vekil tayin edebilir.

Vekaletname için tıklayınız.