4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

Havaiş Konut Yapı Kooperatifi tarafından tarihinde yayınlandı

SINIRLI SORUMLU HAVAİŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI 4. OLAĞAN GENEL KURULA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 13.05.2018 Pazar günü Wyndham Grand İstanbul Europe Otelinde Bağlar Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. No: 1-3 Güneşli 34212 İstanbul, adresinde saat 09:30’da yapılacaktır.

Toplantı nisabına ulaşılamadığında ise ikinci toplantının aynı gündemle çağrı yapılmaksızın 20 Mayıs 2018 Pazar günü aynı adres ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurula katılımınızı önemle rica ederiz.

                                                                                             Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

01-Açılış ve divan başkanlığı teşkili,

02-Saygı duruşu,

03-Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

04-Denetim Kurulu raporunun okunması,

05-Bilanço ve gelir – gider farkı hesabının okunması,

06-Okunan Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu, Denetim Kurulu raporu ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanması,

07-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

08-Kooperatifin mevcut ortak ve pay sayısı hakkında bilgi verilmesi,

09-Yerleşim planı hakkında bilgi verilmesi, ortak ve ticari alanların değerlendirilmesi konularının görüşülmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması,

10-Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, arsa ile ilgili tevhit, terk, terkin, ifraz vs. imar işlemlerinin yapılması, kooperatif adına geçici müteahhitlik numarası alınması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, toplu yapı yönetim planının hazırlanması ve tapuya tescil edilmesi, kooperatifin ferdileştirilmeleri konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

11-2018 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, ortakların yapacakları ödemelerin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi ile gecikme halinde uygulanacak gecikme cezasının belirlenmesi. Bütçe fasılları arası aktarmalarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi,

13-Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

14-Dilekler ve kapanış.

Not: Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımızın yazılı vekalet vermek şartıyla, başka bir ortağımız veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşinin annesi ve eşinin babası) vekil tayin edebilir.

Vekaletname için tıklayınız.