Genel Kurul İptali İçin Açılan Dava Hakkında​

Havaiş Konut Yapı Kooperatifi tarafından tarihinde yayınlandı

Genel Kurul İptali İçin Açılan Dava Hakkında

Sayın Ortaklarımız, 

6.5.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulumuzda alınan kararlara karşı, Yüklenici İdeal Yapı’nın sahibi ve ortağı Yusuf Sertkaya tarafından İstanbul 3.Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/375 Esas sayılı dosya ile iptal davası açılmıştır. 

Dava süreci Kooperatifimiz tarafından takip edilmekte olup özellikle inşaatla ilgili konularda ve Münüre Derindağ başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesine ilişkin alınmış kararların iptali talep edilmektedir. Bilindiği üzere 28.5.2022 tarihli olağanüstü genel kurulumuzda Hesap Tetkik Komisyonu Raporu kabul edilmiş ve dava açılmaması üzerine kesinleşmiştir. Bu vakıa, yüklenicinin açtığı davalarda özellikle vurgulanmıştır. Bu sebeple yüklenici Yusuf Sertkaya tarafından bu genel kurulda alınan neredeyse İstiklal Marşı ve Açılış dahil tüm kararlara iptal davası açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu m.451 uyarınca “Madde 451- (1) Genel kurulun kararına karşı, kötüniyetle iptal veya butlan davası açıldığı takdirde, davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar.” Yine Türk Medeni Kanunu m.2 uyarınca; “Madde 2 – Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.”

Dava açan Yusuf Sertkaya dilekçesinin hiçbir yerinde müteahhit olduğunu her nedense belirtmemiştir. Halbuki şirketi İdeal Yapı’nın ne kadar iyi inşaat (!) yaptığını falan ileri sürmüş, inşaattaki sorunlarla ilgili yönetim kuruluna verilen yetkilerin iptalini istemiştir. İnşaatta sorunların hiçbirisinden bahsetmemiştir. Bununla beraber dilekçesinde aynen şu ifadeleri kullanmıştır:

“GENEL DEĞERLENDİRME

Davacı müvekkilin amacı, asla gereksiz muhalefet edip kooperatifin işleyişini durdurmak ve kooperatifin işleyişine zarar vermek değildir. Nitekim oldukça yüksek bütçelerle yönetilen kooperatifin paydaşları olarak şeffaf, denetlenebilir bir yönetim ve denetim beklentisi vardır. Ancak yukarıda detaylıca yaptığımız açıklamalardan anlaşılacağı üzere gerek yönetim kurulu gerekse denetim kurulu keyfi uygulamalar ve kararlar almak suretiyle kooperatifi ve kooperatif ortaklarını telafisi güç riskler altına sokmakta ve alınan bu risklere ilişkin olarak hiçbir şahsi sorumluluklarının oluşmamasını amaçlamaktadırlar. Hal böyle iken hem bir kooperatif ortağı olarak kendisinin hem de kooperatifin diğer ortaklarının menfaatini düşünen bu her zaman bu doğrultuda hareket eden müvekkilin S.S. Havaiş Konut Yapı Kooperatifinin 06.05.2023 tarihli genel kurulunda alınan itiraz konusu kararların iptal edilmesine yönelik olarak işbu davayı ikame etme zorunluluğu hasıl olmuştur.”

Müvekkile ait asıl evrakları vermeyen, İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/173 D.İş dosyasında bilirkişilerle gidilmesine rağmen belgeleri sunmayan, ağır kanser hastası ve işgöremez birisinin imzaladığını iddia ettiği hakedişlerle 130 milyon TL Kooperatiften para alan ancak buna karşın  Kooperatife olan borçlarını dahi ödemeyen Yusuf Sertkaya’nın Kooperatifin iyiliğini düşündüğü, şeffalık istediği beyanları açıkça kötü niyetlidir ve dürüst olmadığından dürüstlük kuralına aykırıdır. Kooperatife olan borçlarını dahi halen ödemediği için hakkında alacak davası devam etmekte iken genel kurul kararlarının iptalini istemesinde herhangi bir hukuki yararı olmadığı ve bu dava sürecinin de kötü niyetli ve yapılan inşaattaki sorunları ört bas etme çabası olduğu değerlendirilmektedir. Yusuf Sertkaya’nın yukarıdaki beyanları ortaklarımızın takdirlerine bırakılmıştır. 

İnşaattaki sorunlara dair alınmış raporlar, Hukuki Mütalaa ve resmi belgeler kooperatif merkezimizde üyelerimizin incelemesine açıktır.

Duruşma gün ve saati 23/11/2023 14:45’tir. 

Bilgilerinize saygılarımızla sunulur.

    Kategoriler: Genel